Pirkšanas nosacījumi

Pasūtāmo automašīnu daļu un ekspluatācijas materiālu pirkšanas un pārdošanas līguma nosacījumi

1. Jēdzieni 
1.1. Izpildītājs – SIA “AUTOBRAVA”, kuras uzņēmuma reģistrācijas numurs 40103325594, mītnes adrese: Gunāra Astras iela 5, LV-1084 Rīga.
1.2. Pasūtītājs – pasūtījumā norādīta fiziskā vai juridiskā persona vai uzņēmums, kuram nav juridiskās personas tiesību.
1.3. Daļa – pasūtījumā norādītajai Daļai (-ām) atbilstoša automašīnu funkcionālā un/vai dekoratīvā daļa (-as) vai/un ekspluatācijas materiāls (-i), ieskaitot automašīnu piederumus, kuri parasti netiek uzskatīti par automašīnu neatņemamu sastāvdaļu.
1.4. Daļas nosaukums – vārdu (burtu) kombinācija, kas apzīmē Daļas veidu (modeli vai tml.).
1.5. Ražotājs – oriģinālo “Fiat”, “Alfa Romeo”, “Lancia” un “Fiat Professional” daļu piegādātājs vai – partneru piegādājamu daļu (piemēram, riepas, daži ekspluatācijas šķidrumi) gadījumā – jebkurā valstī esošs daļas ražotājs vai tā pilnvarots vairumtirgotājs, no kura Izpildītājs pats iegādājas daļas.
1.6. Pasūtījums – Daļu, kuras izvēlējies pirkt Pasūtītājs, un to cenu summārais saraksts, kas tiek nosūtīts Izpildītājam.
1.7. Pasūtījuma apstiprinājums – Izpildītāja elektroniska vēstule, kas nosūtīta uz Pasūtītāja norādīto elektroniskā pasta adresi un ar ko tiek apstiprināts Daļu, kuras izvēlējies pirkt Pasūtītājs, un to cenu summārais saraksts.
1.8. Daļas izsniegšanas termiņš – laiks, kurā Pasūtītājam ir jāizņem Daļa, vienāds ar 2 mēnešiem no brīža, kad saņemts Izpildītāja mutisks vai rakstisks paziņojums par Daļas atsūtīšanu.

2. Pirkšanas un pārdošanas līguma priekšmets
2.1. Izpildītājs apņemas šajā līgumā noteiktajā termiņā nodot Daļu Pasūtītājam, bet Pasūtītājs apņemas to pieņemt un samaksāt Pasūtījumā norādīto naudas summu.
2.2. Šis līgums tiek piemērots neatkarīgi no tā, pēc kā rekomendācijas Pasūtītājs pasūta Daļu, un neatkarīgi no tā, kas un kādā automašīnā šo Daļu montēs.
2.3. Šis līgums negroza un neanulē citus Pasūtītāja un Izpildītāja noslēgtus līgumus, ja puses nav rakstiski vienojušās citādi.

3. Pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšana
3.1. Pirkšanas un pārdošanas līgums tiek noslēgts, Pasūtītājam aizpildot un nosūtot pasūtījumu Izpildītāja tīmekļa vietnē. Pēc Pasūtījuma nosūtīšanas tajā norādītos datus mainīt nedrīkst. Pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšana tiek apstiprināta automātiski, nosūtot uz Pasūtītāja norādīto elektroniskā pasta adresi paziņojumu ar Pasūtījuma apstiprinājumu.
3.2. Ja pasūtījumu pildošā persona darbojas citas personas vārdā, tad šīs personas pasūtījuma nosūtīšana nozīmē tās apliecinājumu, ka tā ir pienācīgi un nepieciešamajā apmērā pilnvarota lemt par pirkuma apjomu un cenu, noslēgt šo līgumu, izņemt Daļu.

4. Daļas piegādes termiņš
4.1. Izpildītājs apņemas izsniegt Daļu Pasūtītājam 2 darba dienu laikā no Pasūtījuma apmaksāšanas dienas, ja pasūtītā Daļa ir Izpildītāja noliktavā, un 8 darba dienu laikā no Pasūtījuma apmaksāšanas dienas, ja pasūtītās Daļas Izpildītāja noliktavā nav un tā ir jāpasūta.
4.2. Ja Izpildītājs nav savlaicīgi izsniedzis Daļu tādēļ, ka to nav laicīgi izsūtījis Ražotājs, tādā gadījumā Daļas piegādes termiņš bez papildu vienošanās tiek pagarināts līdz tās saņemšanai no Ražotāja, taču ne ilgāk kā 30 dienas. Šajā gadījumā Izpildītāja pienākums ir pēc Pasūtītāja vēlēšanās sniegt Ražotāja apstiprinājumu par Daļas izsūtīšanas aizkavēšanos.
4.3. Ja Izpildītājs Daļu nav savlaicīgi izsniedzis trešo personu, izņemot Ražotāju, vainas dēļ (piemēram, transporta, pasta vai kurjeru organizācijas vainas dēļ), tādā gadījumā Daļas piegādes termiņš bez papildu vienošanās tiek pagarināts līdz tās saņemšanai no Ražotāja, taču ne ilgāk kā 21 dienu. Šajā gadījumā Izpildītāja pienākums ir pēc Pasūtītāja vēlēšanās sniegt attiecīgās trešās personas apstiprinājumu par Daļas piegādes aizkavēšanos šīs personas vainas dēļ.
4.4. Pasūtītāja pienākums ir pieņemt Izpildītāja izsniegto Daļu neatkarīgi no tā, ka: Daļas izsniegšanas periodā šī Daļa ir kļuvusi Pasūtītājam nevajadzīga, Pasūtītājs var saņemt analoģisku Daļu par mazāku cenu, Pasūtītājs ir pārdevis vai citā veidā zaudējis tiesības uz automašīnu, kurai tika pasūtīta Daļa, u. c. Pasūtītāja pienākums ir pieņemt Daļu arī tajos gadījumos, kad izrādās, ka nepareizas automašīnas bojājuma diagnostikas dēļ nepieciešama cita, nevis pasūtītā Daļa. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Daļu un pieprasīt atdot atpakaļ samaksāto avansu, ja minēto diagnostiku ir veicis un Daļu rekomendējis Izpildītājs.

5. Daļas pieņemšana un nodošana
5.1. Daļa tiek piegādāta Pasūtītājam ar kurjeru vai Izpildītāja mītnē. Daļas piegādes veidu izvēlas Pasūtītājs, aizpildot pasūtījumu.
5.2. Ja Daļa tiek izņemta Izpildītāja mītnē un ja Izpildītājs ar atsevišķu vienošanos nav apņēmies iemontēt Daļu Pasūtītāja norādītajā automašīnā, tad Pasūtītāja pienākums ir paņemt Daļu no Izpildītāja triju darba dienu laikā no brīža, kad saņemts Izpildītāja mutisks vai rakstisks paziņojums par Daļas atsūtīšanu. Ja objektīvu iemeslu dēļ to nav iespējams izdarīt, tad visdrīzākajā iespējamā laikā, taču ne vēlāk kā Daļas izsniegšanas termiņa pēdējā dienā. Ja Pasūtītājs nav saņēmis Izpildītāja paziņojumu, tādā gadījumā viņa pienākums ir izņemt Daļu ne vēlāk kā Daļas izsniegšanas termiņa pēdējā dienā.
5.3. Piegādājot Daļu ar kurjeru, Izpildītājs ar mutisku vai rakstisku paziņojumu informē Pasūtītāju par Daļas atsūtīšanu un saskaņo dienu, kad Daļu var piegādāt ar kurjeru uz Pasūtītāja norādīto adresi. Ja pasūtītā Daļa ir liela izmēra vai ar lielu svaru, Izpildītājam ir tiesības mainīt piegādes cenu, saskaņojot to ar Pasūtītāju. Ja saskaņotajā dienā kurjers Pasūtītāja norādītajā adresē neatrod Pasūtījumu apstiprinājušo personu, tad pasūtītā Daļa tiek atdota atpakaļ Izpildītājam, Pasūtītājs var saņemt to Izpildītāja mītnē ne vēlāk kā Daļas izsniegšanas termiņa pēdējā dienā, un Pasūtītāja pienākums ir samaksāt Izpildītājam zaudējumu, kāds tam bijis sakarā ar to, ka kurjers atdevis Daļu atpakaļ Izpildītājam.
5.4. Daļa tiek nodota Pasūtījumā norādītajai personai, kas uzrādījusi šādus dokumentus: fiziskai personai: (a) pasūtījuma apstiprinājumu; (b) notāra apstiprinātu pilnvaru (ja Daļu pieņem ne tā persona, kas norādīta Pasūtījumā), (c) personas identitāti apliecinošu dokumentu; juridiskās personas pārstāvis uzrāda: (a) pasūtījuma apstiprinājumu, (b) pilnvaru (juridiskās personas vadītājs – dokumentu, kurš apliecina vadītāja iecelšanu), (c) personas identitāti apliecinošu dokumentu.
5.5. Ja Pasūtītājs savlaicīgi neizņem Daļu, viņa pienākums ir samaksāt Izpildītājam par katru nokavēto dienu pa 0,1 latiem nokavējuma naudas.
5.6. Ja saskaņā ar Pasūtītāja un Izpildītāja atsevišķu vienošanos Izpildītāja pienākums ir iemontēt Daļu Pasūtītāja norādītajā automašīnā, tad Izpildītājam nav pienākuma pirms Daļas montēšanas nodot vai parādīt to Pasūtītājam. Šajā gadījumā Izpildītājam ir tiesības Daļu izsaiņot un iemontēt automašīnā, nepieciešamības gadījumā izjaukt Daļu, kā arī veikt nepieciešamo Daļas funkcionēšanas pārbaudi. Pēc Pasūtītāja vēlēšanās Izpildītāja pienākums ir nodot viņam Daļas iepakojumu un tajā bijušās instrukcijas-aprakstus.
5.7. Daļa pāriet Pasūtītāja īpašumā attiecīgi no Daļas nodošanas momenta vai no automašīnas, kurā Daļa tikusi iemontēta, atdošanas atpakaļ momenta, noformējot to ar faktūrrēķinu.

6. Garantijas un pretenziju izskatīšana
6.1. Ja saskaņā ar Pasūtītāja un Izpildītāja atsevišķu vienošanos Izpildītāja pienākums ir iemontēt Daļu Pasūtītāja norādītajā automašīnā, tad Daļas kvalitātes garantijas jautājumus reglamentē attiecīgais tās automašīnas remonta pakalpojumu līgums.
6.2. Daļai, kuru Izpildītājs neapņemas iemontēt Pasūtītāja norādītajā automašīnā, Izpildītājs dod 24 (divdesmit četru) mēnešu kvalitātes garantiju. Pasūtītājam ir tiesības izteikt pretenzijas attiecībā uz acīmredzamiem ārēji konstatējamiem trūkumiem 24 stundu laikā no Daļas saņemšanas momenta.
6.3. Garantijas periods un Izpildītāja atbildība neaptver: 
a) tos bojājumus vai cita veida defektus, kuri radušies ne Izpildītāja vainas dēļ (piemēram, automašīnas nepareizas ekspluatācijas un avāriju rezultātā; nekvalitatīvu Daļas montēšanas darbu rezultātā, kad Daļu nav montējis Izpildītājs, u. tml.); 
b) neoriģinālu vai/un nejaunu Daļu, kuru Izpildītājs ir izsniedzis ar Pasūtītāja piekrišanu; 
c) citus atsevišķus gadījumus, kuri atrunāti pušu parakstītajā pasūtījumā.
6.4. Izpildītājs negarantē un neatbild par Daļu, kura sava funkcionālā pielietojuma dēļ ir pastiprinātas nolietošanās objekts (piemēram, riepas, stikls, bremžu uzlikas u. tml.) un intensīvas izmantošanas rezultātā ir kļuvušas pilnīgi vai daļēji nepiemērotas lietošanai.
6.5. Izskatot pamatotas Pasūtītāja pretenzijas attiecībā uz Daļas kvalitāti, Izpildītājam vispirms ir tiesības pušu saskaņotā laika periodā nomainīt Daļu pret analoģisku kvalitatīvu daļu vai izlabot trūkumus par un ar saviem līdzekļiem.
6.6. E-veikalā iegādāto Daļu var atdot atpakaļ 2 nedēļu laikā no iegādāšanās dienas. Atdot atpakaļ var tikai nelietotas un nesasmērētas rezerves daļas nesabojātos oriģinālajos iepakojumos. Atdodot Daļu atpakaļ, obligāti jāiesniedz pirkuma dokuments (pērkot saņemtais rēķins). Pēc Daļas atdošanas atpakaļ noteiktajā veidā var tikt atdota atpakaļ visa par to samaksātā summa vai arī nederīgā daļa var tikt nomainīta pret vajadzīgo daļu (sedzot cenu starpību).

7. Cena un norēķināšanās kārtība
7.1. Daļas cena norādīta Izpildītāja tīmekļa vietnē. Daļas cena ir prelimināra un var tikt pēc Izpildītāja ieskatiem samazināta vai palielināta objektīvu apstākļu dēļ (muitas, akcīzes un citu atbilstošo nodokļu izmaiņas, valūtu kursu izmaiņas u. tml.), taču ne vairāk kā par 20 %.
7.2. Pircējs norēķinās par precēm vienā no šiem veidiem:
7.2.1. Apmaksa, izmantojot elektroniskās bankas – tā ir iepriekšēja apmaksa, izmantojot Pasūtītāja lietojamo elektroniskās bankas sistēmu. Maksājot par precēm šajā veidā, Pasūtītāja elektroniskās bankas sistēmā tiek ģenerēts maksājums saskaņā ar viņa apmaksājamo pasūtījumu. Naudu Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja kontu bankā. Atbildība par datu drošību šajā gadījumā gulstas uz attiecīgo banku, tā kā visas naudas operācijas notiek attiecīgās bankas elektroniskās bankas sistēmā;
7.2.2. Apmaksa, izmantojot kredītkaršu apkalpošanas sistēmu – tā ir iepriekšēja apmaksa, izmantojot kredītkaršu apkalpošanas sistēmu PayPal. Atbildība par datu drošību šajā gadījumā gulstas uz kredītkaršu apkalpošanas sistēmas administrējošo uzņēmumu PayPal (Europe) S. à.r.l & Cie, S.C.A.;
7.2.3. Apmaksa, izmantojot maksājumu sistēmu PayPal. Atbildība par datu drošību šajā gadījumā gulstas uz kredītkaršu apkalpošanas sistēmas administrējošo uzņēmumu PayPal (Europe) S. à.r.l & Cie, S.C.A.;
7.2.4. Apmaksa ar bankas maksājuma uzdevumu – tā ir iepriekšēja apmaksa, kad Pasūtītājs pārskaita naudu uz Izpildītāja kontu bankā. Kā maksājuma nolūks Pasūtītājam ir jānorāda Pasūtījuma numurs.
7.3. Norēķinoties 7.2.1., 7.2.2. un 7.2.3. punktā paredzētajos veidos, Pasūtītājs apņemas samaksāt nekavējoties. Minētajos gadījumos preču sūtījuma noformēšana un preču piegādes termiņa dienu skaitīšana tiek uzsāktas tikai pēc apmaksas par precēm saņemšanas.
7.4. Norēķinoties 7.2.4. punktā paredzētajā veidā, Pasūtītājs apņemas samaksāt 3 (triju) dienu laikā no apstiprinājuma par līguma noslēgšanu saņemšanas dienas. Ja Pasūtītājs norādītajā termiņā nav veicis apmaksu, Izpildītājam ir tiesības anulēt Pasūtītāja pasūtījumu bez iepriekšēja paziņojuma viņam.
7.5. Ja starp Izpildītāju un Pasūtītāju ir noslēgts attiecīgs ilgtermiņa līgums, tad norēķināšanās jāveic saskaņā ar tā līguma nosacījumiem.

8. Līguma laušana
8.1. Izpildītājam ir tiesības lauzt šo līgumu vai atteikties izsniegt Daļu, ja izrādās, ka šo Daļu nepieciešamajā laikā vai vispār nevar izsniegt Ražotājs. Tādā gadījumā Izpildītāja pienākums ir atdot Pasūtītājam atpakaļ samaksāto Daļas cenu, bet par Daļas neizsniegšanu viņš neatbild.
8.2. Šo līgumu var grozīt vai papildināt ar pušu rakstisku vienošanos. 

Pasūtījumiem 55,00 € vai vairāk - Bezmaksas piegāde!
2 gadu garantija

Nepieciešama palīdzība?


vai +371 671 462 58
I-V (9:00 - 19:00), VI (10:00 - 15:00)
vai sazinieties ar mums

Droša iepirkšanās

Maksāšanas metodes

Swedbank bankas banklink SEB bankas banklink Nordea bankas banklink Citadele bankas banklink PayPal
Ar pēcmaksu Elektroniskais pārskaitījums
Kredītkarti (Visa, MasterCard, American Express)

Aksesuāru katalogs